Klantenservice   |  Winkelwagen (leeg)

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Defenities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
- Verkoper: de gebruiker van de algemene voorwaarden; A Code of Origin
- Wederpartij: de koper die handelt in de uitoefening van een natuurlijk persoon.
- Zaken/producten zijn de goederen die geleverd worden door A Code of Origin.

2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkooptransacties van A Code of Origin te Utrecht, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd. Eveneens vallen hieronder alle toekomstige aanbiedingen en verkooptransacties.

3. Prijzen
De prijzen van A Code of Origin zijn in Euro`s, inclusief BTW. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud. De verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen, dat er sprake is van een vergissing of verschrijving.

4. Levering
De door A Code of Origin opgegeven of overeengekomen levertijden zijn steeds bij benadering en derhalve niet bindend. Indien door omstandigheden de levering wordt vertraagd, kan dit geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding.

5. Vervoer
a. Het vervoer van voor wederpartij bestemde artikelen geschiedt voor risico van de verkoper. Dit vervoer geschiedt op door A Code of Origin te bepalen wijze.
b. Retourzendingen waarover van te voren geen overleg is gepleegd met A Code of Origin hoeven niet te worden geaccepteerd en betaald.
c. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment dat de zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

6. Eigendomsvoorbehoud
a. Door A Code of Origin geleverde artikelen blijven haar eigendom tot het moment waarop de koopprijs van de artikelen met inbegrip van rente en kosten volledig aan A Code of Origin is betaald.
b. Indien A Code of Origin naast de vordering genoemd in Artikel 5a andere vorderingen op de wederpartij heeft, worden genoemde artikelen pas eigendom van de wederpartij na algehele betaling van alle vorderingen aan A Code of Origin.
c. In geval van toerekenbare tekortkoming is de wederpartij verplicht de goederen op eerste verzoek van A Code of Origin terug te geven.
d. Wederpartij verleent A Code of Origin reeds het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar haar goederen zich bevinden teneinde haar eigendomsrecht uit te kunnen oefenen.
e. De geleverde zaken die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt.

7. Betaling
a. Betaling dient door A Code of Origin te zijn ontvangen uiterlijk 14 dagen na iedere factuurdatum zonder enige korting en op een door de verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin gefactureerd is.
b. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, heeft A Code of Origin het recht verdere leveringen op te schorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8. Toerekenbare tekortkoming
Indien de wederpartij niet stipt aan haar verplichtingen uit de met A Code of Origin gesloten overeenkomst voldoet is zij in verzuim door enkele feit van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakoming en mitsdien zonder dat een ingebrekestelling, aanmaning of sommatie is vereist.

9. Aansprakelijkheid
a. A Code of Origin is noch jegens wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, in verband met door verkoper geleverde zaken, behoudens indien rechtens vast is komen te staan dat een ander te wijten is een grove schuld of opzet van A Code of Origin.
b. De wederpartij vrijwaart A Code of Origin van alle aanspraken van derden die in verband met de geleverde zaken aan de wederpartij schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de verkoper toerekenbaar is.
c. Onverminderd het onder a bepaalde blijft het bedrag van schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.
d. Indien de verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10. Intellectuele eigendom
A Code of Origin behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving.

11. Toepasselijk recht
a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de wederpartij daar woonplaats heeft.
b. Eventuele geschillen zullen worden beslecht via het Nederlands recht en bij de Burgerlijke Rechtbank in Utrecht.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
b. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de verzie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de verkoper.
c. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Deel deze pagina

A Code of Origin | Love Fashion - Shop for Change                   Nieuwsbrief Afmelden                   Webrealisatie en webhosting: RvD Webdevelopment